بازگشت

برگزاری دوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001) توسط شرکت توف نورد در مرکز بین المللی آموزش

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ با توجه به تغییرات اساسی در ویرایش 2015 نسبت به ویرایش 2008 الزامات ایزو 9001 و براساس هماهنگی‌های بعمل آمده توسط واحد آموزش با شرکت توف نورد دوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001) برای ممیزان داخلی ونمایندگان ایزو واحدها در مرکز آموزش شرکت خدمات فنی رنا برگزار گردید.

این گزارش می افزاید: هدف از برگزاری این دوره آشنایی با تغییرات الزامات استاندارد، آشنایی با واژگان و تعاریف جدید در استاندارد، مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت،  نحوه مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت، آشنايي با فعاليت هاي مميزي و آشنايي با صلاحيت هاي مميزي و ارزيابي مميزان می باشد.

در ادامه گزارش آمده است: توانمنديهاي كسب شده ممیزان در پایان دوره به این صورت است که افراد قادر به شناسايي فرايندهاي موجود در سازمان و تهيه شناسنامه هاي فرايندي، برقراري تعامل بهينه بين فرايندها، تدوين مدارك مورد نياز استاندارد و سازمان و كليه ذينفعان، تهيه و نگهداري سوايق موجود در سازمان، انجام برنامه ريزي و مديريت مميزي، انجام مميزي داخلي براي كليه فرايندهاي سازمان و صدور اقدامات اصلاحی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی؛ شرکت خدمات فنی رنا  از سال 1388 موفق به کسب گواهینامه استقرار مدیریت کیفیت شده و هر سال نسبت به تمدید آن اقدام مینمایدبازگشت