بازگشت

نشان تعالي منابع انساني برای شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش ارتباطات شرکت خدمات فنی رنا؛ مدل مديريت منابع انساني 4DS‌  به منظور توسعه و تعالي منابع انساني طراحي شده است و شركتهاي گروه در حوزه منابع انساني هر ساله بر اساس اين مدل ارزيابي و مطابق معيارهاي مدل مورد سنجش قرار مي دهد .

مدیر مالی و منابع انسانی  شرکت خدمات فنی رنا گفت: مدل 4DS‌  مبتني با شرايط گروه خودروسازي سايپا طراحي گرديده كه در پي شناسايي نقاط قوت، فرصت هاي بهبود و كشف مزيت هاي ويژه در حوزه منابع انساني شركتهاي گروه مي باشد تا بر اساس آن، برنامه هاي بهبود توسط شركتها تدوين و اجرا شود تا به ارتقاء بهره وري نيروي انساني شركت‌ها بيانجامد. در اين فرايند پس از ارزيابي، گزارش بازخورد تهيه و در گردهمايي پاياني (Meeting Campaign) سازمان هاي برتر معرفي مي شوند و تجارب موفق و مزيت هاي ويژه كه به عنوان ويژگي متمايز منابع انساني هر سازمان محسوب مي شوند به اشتراك گذاشته مي شود.

میرزاخانی ادامه داد :در همين راستا مديريت منابع انساني شركت رنا با پشتيباني و حمايت مديريت ارشد سازمان در طي سالهاي اخير توجه خود را معطوف به سرمايه انساني به عنوان يكي از عوامل مهم موفقيت و پيشرفت سازماني داشته و با رويكرد بهبود فرايندها قدم هاي اساسي را در راستاي تعالي سرمايه انساني و رضايتمندي آنها در ابعاد مادي و معنوي برداشته است كه متناسب با شرايط مورد سنجش توانسته است امتياز بالایی را در سطح

نشان مدل كسب نمايد .

وی ضمن تبريك اين موفقيت به مديريت ارشد و خانواده بزرگ رنا گفت: از آنجایی كه كسب اين نشان بيانگر تلاش و همت كاركنان حوزه منابع انساني و همكاري و همدلي مجموعه مديريت سازمان و كاركنان در مسير تعالي و رشد سازمان مي باشد، اميدواريم با حمايتهاي مستمر مديريت سازمان و همكاري كاركنان در آينده نيز ، شركت مسير رشد و تعالي را در حوزه منابع انساني با جديت بيشتري دنبال كند.

مدير مالي و منابع انساني شرکت  گفت: در پایان سومین دوره ارزشيابي بر اساس مدل مديريت منابع انساني 4DS‌ سايپا که هم زمان با برگزاری اولين سمینار پژوهشی منابع انسانی برگزار شد، دوازده شرکت برتر موفق به دریافت تندیس نشان شدند.جايزه تعالي سرمايه انساني با الگوبرداري از مدل هاي تعالي منابع انساني، طي فرآيند تدوين اظهارنامه، انجام فرآيند ارزيابي در محل شرکت، بازديد از محل (Sight Visit) و جمع‌بندي نتايج، تدوين شده که نهايتاً با توجه به ارزيابيهاي انجام شده، شرکت رنا در بين شرکتهاي گروه سايپا حضور يافته و موفق به دريافت نشان تعالي منابع انساني گروه سايپا شد.بازگشت