بازگشت

نمایندگان برتر فروش قطعات در بهمن ماه 95

موضوع: ویژهنمايندگان برتر فروش قطعات در بهمن 95:

عربی، سودبر، دهقانزاد

 

نمايندگان برتر شركت خدمات فني رنا در بهمن ماه كه شامل تخفيف مازاد فروش در اسفند ماه مي باشند:

مهدی کریمی، شیرخانی، ادهمی نیا، محمدی گللو، عربیبازگشت