بازگشت

نمایندگان برتر فروش قطعات در فروردین 96

موضوع: ویژهنمايندگان برتر فروش قطعات در فروردین 96 

فروشگاهی 8831141 اصفهان(آقای ضیائی)،نمایندگی 633 خرم آباد( آقای فتح الهی)،نمایندگی 616 رشت (آقای جلالی فر)

 

نمايندگان برتر شركت خدمات فني رنا در فروردین ماه كه شامل تخفيف مازاد فروش در اردیبهشت ماه مي باشند:

فروشگاهی 8831141 اصفهان(آقای ضیائی)،نمایندگی 616 رشت (آقای جلالی فر)،فروشگاهی  9302187  تهران (آقای سیف)،نمایندگی 104 آمل (آقای نائیج زاده)،نمایندگی 633 خرم آباد( آقای فتح الهی)،فروشگاهی 8838226 فرخشهر(آقای موسویان)،فروشگاهی  8911172  بابل (آقای حمزه)،نمایندگی 617 اصفهان (آقایان صناعی- اسدی)بازگشت