بازگشت

موفقیت شرکت خدمات فنی رنا در تمدید اعتبار گواهینامه های بین المللی

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش واحد ارتباطات شرکت خدمات فني رنا، ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه با توجه به استقرار استانداردهای مدیریتی و به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی و افزایش رضایت مشتریان از سوی ارزیابان شرکت  TUV NORD انجام شد.

این گزارش می افزاید؛ شرکت خدمات فنی رنا به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان، ایجاد نظم و ترتیب، پاکیزگی محیط کار و رفع اتلافها، بهبود کیفیت، ایمنی و شرایط کار مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از ممیزی توسط ممیزین شرکت TUV NORD  موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های نظام آراستگی   5Sو سیستم مدریرت محیط زیست ISO14001:2204  شد.بازگشت