بازگشت

نمایندگان برتر فروش قطعات در اردیبهشت 96

موضوع: ویژهنمايندگان برتر فروش قطعات در اردیبهشت 96 :

نمایندگی 701 شهرضا ،نمایندگی 630 تهران ،نمایندگی 692 كوار 

نمايندگان برتر شركت خدمات فني رنا در اردیبهشت ماه كه شامل تخفيف مازاد فروش در خرداد ماه مي باشند:

فروشگاهی 8728210 آبيك ،فروشگاهی 8911172 بابل ، فروشگاهی 9586100 اراك ،فروشگاهی 8858522 گرمه ، فروشگاهی 9031184 اصفهان ،فروشگاهی 8802153 تهران ،فروشگاهی 8838226 فرخشهر فروشگاهی 8831141 اصفهان نمایندگی 701 شهرضا نمایندگی 663 خرم آباد نمایندگی 625 تبریز فروشگاهی 9024279 ابهر نمایندگی 617 اصفهان نمایندگی 688 ملاير نمایندگی 716 هشتگرد نمایندگی 692 كوار نمایندگی 736 سيرجان  نمایندگی 696 اسلام آباد غرب نمایندگی 630 تهران نمایندگی 665 كازرون بازگشت