بازگشت

آگهی مزایده محدود

موضوع: ویژهشركت خدمات فني رنا در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده محدود فروش يك دستگاه خودرو الوند مدل 87 متعلق به اين شركت اقدام نمايد
لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از خودروي مذكور از تاريخ 96/04/10 لغايت پايان وقت اداري مورخ 96/04/20 به نشاني: كيلومتر19 جاده مخصوص كرج، جنب كفش بلا، شركت خدمات فني رنا واحد خريد مراجعه و یا با شماره تلفن 44987510(آقای کریمی) تماس حاصل نمايند
اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است


بازگشت