بازگشت

لغو امتياز نمایندگی

موضوع: ویژهپيرو مصوبه كميسيون اعطا و لغو نمايندگان شماره 43 مورخه 23/02/98 امتياز فروشگاههاي ذيل لغو گرديد. و نامبردگان از فهرست اين شركت خارج ، و تا اطلاع ثانويي فاقد هر گونه رابطه قراردادي با شركت خدمات فني رنا مي باشند.

رديف

نام نام خانوادگي نماينده

كد

استان

شهر

وضعيت

1

سيد رحيم موسويان

8838226

چهار محال و بختياري

فرخشهر

لغو امتياز

2

داود طياري

8831142

اصفهان

اصفهان

لغو امتياز

 

 بازگشت