بازگشت

برگزاری مشترک مانور آتش نشانی سازمان آتش نشانی تهران و شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

واحد آتش نشانی شرکت خدمات فنی رنا طی هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی تهران نسبت به برگزاری مانور آتش نشانی اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی‏؛ هدف از برگزاری این مانور را شبيه سازي شرايط اضطراري واقعي براي پرسنل شركت و ارزيابي عملكرد آنان در مواقع اضطراري، شناخت محيطي سازمان آتش نشاني از شركت رنا جهت بهره برداري و تصميم گيري لازم در مواقع بروز حوادث، شناخت نقاط ضعف موجود در شركت به هنگام وقوع حوادث و اقدام در جهت رفع آن بهره برداري آموزشي و استفاده از نظرات و تجارب كارشناسان سازمان آتش نشاني دانست واز برگزاری مانورهای بزرگتر در صورت به وجود آمدن بستر مناسب خبر داد.

در این مانور ایستگاه 44 سازمان آتش نشانی و همچنین تیم پشتیبانی شرکت سایپادیزل  با تمام امکانات و در حداقل زمان خود را  به شرکت خدمات فنی رنا رسانده و همراه با تیم اطفاء شرکت رنا نسبت به انجام عملیات اطفاحریق و امداد رسانی به مصدومان به صورت نمادین اقدام نودند.

در پایان رئیس ایستگاه آتش نشانی نقاط قوت و ضعف را برای مسئولین واحد آتش نشانی شرکت خدمات فنی رنا تشریح کرد و از همکاری کلیه واحدهای فعال در این مانور تشکر کرد.بازگشت