بازگشت

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شاخص های شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ دوره آموزشی مدل تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با حضور مدرس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) برگزار شد.

علی احسانی مدیر شبکه و آموزش نمایندگی های شرکت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: هر ساله  ISQI  به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت های خدمات پس از فروش خودرو را براساس دستور العمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی با اشاره به اهمیت ارزیابی های شرکت بازرسی گفت: در راستای ارتقاء جایگاه شرکت خدمات فنی رنا و جهت شناسایی نقاط قابل بهبود، نسبت به برگزاری دوره آموزشی با حضور مدرس ISQI  اقدام نمودیم. در این دوره اقدامات اصلاحی، میزان سنجش اثر بخشی و روش های تجزیه و تحلیل برای کارشناسان شرکت خدمات فنی رنا تشریح شد.

 مهندس احسانی در ادامه افزود: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی با الزامات استانداردهای مدیریتی مرتبط با بکارگیری ابزارهای آماری در سازمان، آشنایی با تفسیر نتایج حاصل از نمودارها و همچنین  آشنایی با نحوه تعیین و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می باشد.

مدیر شبکه و آموزش نمایندگی های شرکت خدمات فنی رنا در ادامه گفت:  در راستای برنامه آموزشی فوق، دوره تخصصی کنترل فرآیند آماری در شرکت خدمات فنی رنا برگزار گردید که اهمیت و ضرورت استفاده از ابزارهای كنترل كیفیت آماری ، تاریخچة استفاده و مفاهیم كلیدی از تکنیك های كنترل كیفیت و فرایند آماری، شاخص های ارزیابی قابلیت فرایندها و نوسانات حدود طبیعی و حدود خارج از كنترل از محتوای این دوره بود.

 بازگشت