بازگشت

ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنا

به گزارش روابط عمومی؛ ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر اساس مدل بازنگری شده 4ds با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ، روسا و جمعی از کارشناسان حوزه منابع انسانی از سوی تیم ارزیابی گروه خودروسازی سایپا برگزار گردید .

در جلسه افتتاحیه این ارزیابی، مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا ضمن خیر مقدم به تیم ارزیابی، اظهار امیدواری کردند که شرکت بتواند از این ارزیابی در جهت تعالی هر چه بیشتر منابع انسانی خود بهره مند شود.

گفتنی است در ارزیابی مذکور فرایندهای منابع انسانی با تاکید بر مفاهیم و ادبیات بنیادین تعالی منابع انسانی، ارزش افزایی ، انعطاف پذیری و چابکی پرسنل، پرورش استعدادکارکنان، توسعه قابلیتهای سازمان، شفافیت و پاسخگویی و عدالت و فرصت های برابر در مدل تعالی مدیریت منابع انسانی پایش گردید.

در این گزارش آمده است؛ در این ارزیابی سیستم های منابع انسانی بر اساس معیارهای مدل، اعم از استراتژی ، سیستم های اطلاعاتی ، فرآیندها، ریسکهای منابع انسانی ،توسعه، نگهداشت منابع انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش؛ همزمان با ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی، برگزاری ارزیابی های مدیریت چرخه بهره وری شامل نظام آراستگی و نظام پیشنهادها صورت پذیرفت.

در پایان جلسه و مراسم اختتامیه سرارزیاب ،نقاط قوت و قابل بهبود این حوزه را اعلام نمودند و مقرر گردید برنامه ریزی و تدوین اقدامات اصلاحی در جهت رشد تعالی منابع انسانی با استفاده از تجارب همکاران انجام پذیرد.

 بازگشت