بازگشت

بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی از شرکت خدمات فنی رنا

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جهت آشنایی با محیط صنعت و همچنین ارتقای علوم فراگرفته شده در کاربرد مسائل واقعی، از شرکت خدمات فنی رنا بازدید کردند.

بر اساس این گزارش؛ در راستای گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و با هدف شناخت مشاغل مورد نظر، تشریح جریان کار و فعالیت ها، شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی، شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی،اقتصادی،سختی، پیچیدگی کار و ... دانشجویان ضمن بازدید از واحدهای مختلف در جریان فرآیندهای شرکت خدمات فنی رنا قرار گرفتند.

 بازگشت