بازگشت

عضو موظف هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا منصوب شد.

موضوع: اخبار داخلی رناطی حکمی از سوی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، محسن درگاهی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا منصوب شد.

به گزارش ارتباطات در متن حکم مهندس سلیمانی آمده است؛

به موجب این حکم و با توجه به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به سمت عضو موظف در هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا(سهامی خاص) منصوب می شوید.

شایان ذکر است مهندس درگاهی پیش از این به عنوان قائم مقام مدیر عامل در شرکت خدمات فنی رنا فعالیت می نمود.بازگشت