بازگشت

طی احکامی جداگانه رئیس بازرسی و رئیس حسابرسی شرکت خدمات فنی رنا منصوب شدند.

موضوع: اخبار داخلی رنابه گزارش روابط عمومی؛ مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا و با حضور مدیر بازرسی گروه خودرو سازی سایپا، آقای مهندس تخاوری را به عنوان مشاور مدیرعامل و رئیس بازرسی و آقای مهندس مومنی را به عنوان رئیس حسابرسی داخلی منصوب کردند.بازگشت