بازگشت

آگهي مناقصه عمومي

موضوع: ویژه

تامين انواع روانکار خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي

آگهي مناقصه عمومي

تامين انواع روانکار خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي

شماره:01/1401

 

شركت خدمات فني رنا (سهامي خاص) در نظر دارد انواع روانکار محصولات سایپادیزل را از توليد كنندگان داخلی بر اساس جزئيات و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

- محل دريافت اسناد مناقصه:كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج، پلاک 228، شركت خدمات فني رنا، واحد بازرگاني داخلي.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 27/02/1401 

- شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر  02144993611 

- هزينه درج آگهي به عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.

- شركت خدمات فني رنا در قبول يا رد يك يا همه پيشنهادات ارائه شده مختار است.

 

 بازگشت