بازگشت

آگهي مناقصه عمومي

موضوع: ویژه

تامين انواع فیلتر و قطعات خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي

آگهي مناقصه عمومي

 تامين انواع فیلتر و قطعات خودروهای تجاری از توليد كنندگان داخلي

شماره:02/1401

شركت خدمات فني رنا (سهامي خاص) در نظر دارد انواع فیلتر و قطعات محصولات سایپادیزل را از توليدكنندگان داخلی بر اساس جزئيات و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

- محل دريافت اسناد مناقصه:كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج، پلاک 228، شركت خدمات فني رنا، واحد بازرگاني داخلي.

-مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 27/02/1401 

- شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر 02144993611 

-هزينه درج آگهي به عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.

-شركت خدمات فني رنا در قبول يا رد يك يا همه پيشنهادات ارائه شده مختار است.

 

 بازگشت