تماس با دفتر مرکزی

تلفن:  19-44987510 021

تلفن امور مشتریان: 4851 021

تلفن امداد خودرو:4851  021

نشانی: كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج،جنب کفش بلا

صندوق پستي: 13895-313

نمابر:021 44992844

پست الکترونیک: info@rena.ir