رضايت سنجي

شرکت خدمات فني رنا در یک رویکرد مشتری محور، خدمات و مشتریان استراتژیک شرکت را با توجه به 3 منظور ذیل تعیین نموده است:

1- میزان اهمیت مشتری برای شرکت سایپا ديزل به عنوان صاحب سهام و ذینفع اصلی شرکت.

2-میزان اهمیت خدمات فني برای شركاي كليدي شركت خدمات فني رنا.

3- میزان خرید خدمات، لوازم يدكي و سودآوری مشتری برای شرکت بر اساس قانون پاراتو.

با توجه به آنكه جلب رضایت مشتریان از رویکردهای اصلی و ارزشهای محوری در شرکت خدمات فني رنا میباشد در این خصوص شركت رنا از سال 83 اقدام به نظر سنجي از مشتريان نمود كه از سال 84 اين كار با استفاده از روشهاي علمي و دقيق آماري صورت گرفت که پس از تجزیه و تحلیل موارد و ایجاد طرحهای بهبود جهت رفع زمينههاي قابل بهبود ادامه يافت.درراستاي بازنگري اين سيستم، رنا از سال 89 اقدام به طراحي سيستم نظر سنجي از مشتريان نمودودر حال حاضر اين سيستم ارتقاء يافته و واحد افكار سنجي به طور مستمر از مشتريان مراجعه كننده به شبكه نمايندگيها و دفتر مركزي نظر سنجي مي نمايد.

نمايندگيهاي شركت رنا نيز ديگر مشتريان آن محسوب مي شوند كه هر ساله رضايت ايشان از عملكرد مجموعه رنا ارزيابي مي گردد.