گارانتی خدمات

گارانتی خدمات :

خدمات تعميراتي ارائه شده توسط شبكه نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش شركت خدمات فني رنا از تاريخ پذيرش خودرو به مدت دو ماه يا 3000 كيلومتر (هر كدام زودتر فرا رسد) تحت ضمانت نمايندگي ارائه دهنده خدمات تعميراتي مي‌باشد.