تشویق و تقدیر از کارکنان نمونه سازمان

در راستاي توسعه فرهنگ شايسته سالاري و تقدير از عملكرد و خدمات ويژه اي كه توسط كاركنان شركت در زمينه هاي مختلف انظباط كار،رعايت و ترويج اصول ايمني ،برترينهاي نظام پيشنهادها  ، مشاركت فعال در تيمهاي مختلف از جمله پاكسا و .... طبق ضوابط دستورالعمل تقدير از شايستگان و كاركنان نمونه  مديريت منابع انساني هر ساله اقدام به معرفي دستاوردهاي موثر در اين بخش ميپردازد.