اهداف و برنامه ها

برنامه هاي شركت خدمات فني رنا

 

شركت خدمات فني رنا درراستاي ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان و جلب رضايت ايشان اقدام به تدوین برنامه هاي عملياتي و كنترل اين برنامه ها تا حصول نتيجه كرده است. با پيشرفت تكنولوژي و بهره برداري از علم روز در خصوص ارتقاء سيستم هاي يكپارچه اطلاعاتي مي توان به جاري سازي سيستم خدمات تعميرگاهي  تحت وب در  نمايندگي هاي مجاز و توسعه اين سيستم در كليه نمايندگيهاي مجاز ، جاري سازي سيستم شكايات در رنا و توسعه تحت وب سيستم مذكور در كليه نمايندگيهاي مجاز،  راه اندازي سيستم داشبورد مديريت و توسعه اين سيستم در قالب سيستم كارت مشتري و فروش اينترنتي قطعات و خدمات، سيستم ثبت و ارجاع عمليات امداد تحت وب اشاره كرد.در زمينه ارائه  قطعات اصلي و به موقع به مشتريان اقداماتي از جمله توسعه منبع يابي قطعات و داخلي سازي قطعات دردست برنامه ريزي و اجرا مي باشد.همچنين درراستاي ارتقاء كيفي خدمات به مشتريان اقدام به توسعه ارزيابي، بهبود و ارتقاء ادواري نمايندگي ها ، توسعه مركز آموزش و تمركز كليه آموزشها در ايران وعراق در مركز آموزش رنا و پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در كليه نمايندگيهاي مجاز كرده است.به منظور ارتقاء عملكرد پرسنل و افزايش عوامل انگيزشي بابازنگري طرح طبقه بندي مشاغل و پروژه پياده سازي سيستم شايستگي هاي منابع انساني شركت رنا اقدام كرده است.