کلیات فعالیتهای مدیریت منابع انسانی

کلیات فعالیتهای مدیریت منابع انسانی

بهره برداري از استانداردهاي معتبر مديريت منابع انساني و اخذ گواهينامه هاي معتبر در حوزه مديريت منابع انساني
برنامه ريزي ، بهبود سيستم ها و روش‌ها از طريق اجراي پروژه هاي شناسايي و طراحي سيستم هاي جامع در سطح سازمان مرتبط با مديريت منابع انساني
بهبود حقوق و مزايا و ارتقاء و امنيت شغلي و  ارائه  تسهيلات رفاهي مناسب جهت حفظ و ارتقاء انگيزه كاركنان و خانواده هايشان
انجام پروژه هاي عمراني و توسعه ارائه خدمات مرتبط با افزايش رضايت مشتري بيروني
انجام اقدامات مرتبط با سلامت كاركنان ، ايمني، بهداشت ،پشتيباني و بهسازي محيط كار

استقرار الزامات مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي(18000 OHSAS)

مدیریت منابع انسانی رنا

 

 

تشویق و تقدیر از کارکنان نمونه سازمان

در راستاي توسعه فرهنگ شايسته سالاري و تقدير از عملكرد و خدمات ويژه اي كه توسط كاركنان شركت در زمينه هاي مختلف انظباط كار،رعايت و ترويج اصول ايمني ،برترينهاي نظام پيشنهادها  ، مشاركت فعال در تيمهاي مختلف از جمله پاكسا و .... طبق ضوابط دستورالعمل تقدير از شايستگان و كاركنان نمونه  مديريت منابع انساني هر ساله اقدام به معرفي دستاوردهاي موثر در اين بخش ميپردازد.