کلیات فعالیتهای مدیریت منابع انسانی

بهره برداري از استانداردهاي معتبر مديريت منابع انساني و اخذ گواهينامه هاي معتبر در حوزه مديريت منابع انساني
برنامه ريزي ، بهبود سيستم ها و روش‌ها از طريق اجراي پروژه هاي شناسايي و طراحي سيستم هاي جامع در سطح سازمان مرتبط با مديريت منابع انساني
بهبود حقوق و مزايا و ارتقاء و امنيت شغلي و  ارائه  تسهيلات رفاهي مناسب جهت حفظ و ارتقاء انگيزه كاركنان و خانواده هايشان
انجام پروژه هاي عمراني و توسعه ارائه خدمات مرتبط با افزايش رضايت مشتري بيروني
انجام اقدامات مرتبط با سلامت كاركنان ، ايمني، بهداشت ،پشتيباني و بهسازي محيط كار
استقرار الزامات مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي(18000 OHSAS)

 

مدیریت منابع انسانی رنا