آدرس دفتر مرکزی : کیلومتر 19 جاده مخصوص كرج

 44987510-19 21 (98+)

 44992844 21 (98+)

 info@Rena.ir