مزایده

" آگهي مزايده فروش انواع قطعات يدکي "

1401/12/07 / توسط روابط عمومی رنا

 " آگهي مزایده فروش انواع قطعات یدکی "

شماره 14/1401 ( مرحله دوم )

شركت خدمات فني رنا (سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به فروش برخی قطعات یدکی انواع محصولات تولیدی تجاری باری از طریق برگزاری مزایده بصورت عمومی اقدام نماید . لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل آید جهت رویت قطعات و دریافت اسناد به محل دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

- محل دريافت اسناد مزایده و رویت قطعات :كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج- شركت خدمات فني رنا - واحد فروش.

- مهلت دریافت اسناد مزایده، بازدید قطعات و ارائه پاکات : از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 10/12/1401

می باشد.

- شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر 44993673        

- هزينه درج آگهي به عهده برنده/ برندگان فراخوان مي باشد.

- شركت خدمات فني رنا در قبول يا رد يك يا همه پيشنهادات دریافت شده مختار است.